123. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 στο τμήμα του οπτικού ελέγχου εμφανίζεται η επιλογή "1.8 Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων". Συνάδερφος μας ρώτησε τι πρέπει να κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση.

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο τμήμα 514 "Αναγνώριση" υπάρχουν όλες οι λεπτο- μέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη απαίτηση του πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκρι- μένα στην παράγραφο 514.1 με τίτλο "Γενικά" αναγράφονται τα εξής :
Στις συσκευές, στις οποίες χρειάζεται να γίνεται οιαδήποτε επέµβαση (όπως χει- ρισµός ή ρύθµιση), πρέπει να επισηµαίνεται ο προορισµός τους µε

πινακίδες ή άλλα κατάλληλα µέσα, εκτός αν αυτός είναι φανερός και αποκλείεται οποιαδήποτε σύγχυση. Αν η λειτουργία των διακοπτών ή άλλων συσκευών δεν είναι ορατή στον χειριστή και από αυτό το λόγο θα µπορούσε να προκύψει κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει, σε θέση ορατή από το χειριστή, ένα ενδεικτικό όργανο, σύµφωνο µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60073 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60447, σε όσες περιπτώσεις τα Πρότυπα αυτά έχουν εφαρµογή.
514.2 Γραµµές Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να εγκαθίστανται ή να επισηµαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιµές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η διαδροµή των υπόγειων γραµµών πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο κατά τρόπο που να είναι δυνατός ο εντοπισµός τους χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιµαστικών εκσκαφών.

514.4 Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να εγκαθίστανται και να επισηµαίνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των κυκλωµάτων που προστατεύονται απ’ αυτές.

Από τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη να τοποθετούμε ετικέτες σήμανσης στο μπροστινό μέρος κάθε ραγουλικού που να δηλώνουν συνοπτικά (αλλά ξεκάθαρα) τη χρήση του (π.χ. Γενικός Διακόπτης , Γενι- κή ασφάλεια , Γραμμή πριζών υπνοδωματί- ου). Αυτό αφορά τους διακόπτες ,τις ασφά- λειες τήξεως , τους μικροαυτόματους των γραμμών ακόμα και τα ενδεικτικά λαμπάκια . Επιπλέον στον πίνακα οι μπάρες ουδέτερου και προστασίας πρέπει να καλύπτουν με ξεχωριστή βίδα κάθε γραμμή ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεση στους επιμέρους ελέγχους και δοκιμές (π.χ. αντίσταση μόνωσης γραμμής ).

Σε επαγγελματικούς χώρους το θέμα της σήμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ακόμα και για το χειρισμό των συσκευών (ή τη χρήση τους) ειδικά όταν από τον κατασκευαστή δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη (ή έχει ξεθωριάσει από τη χρήση).

Συρμάτωσεις προβληματικές μέσα στον πίνακα, όπως φαίνονται και στη φωτογραφία του άρθρου 71 επηρεάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων. Τέλος, εννοείται ότι θα πρέπει να δηλώνονται τα κυκλώματα SELV - PELV λόγω της ιδιαιτερότητας της χρήσης τους στην εγκατάσταση (άρθρο 83).

Σχόλια συντάκτη : Οι περισσότερες εταιρείες πλέον στα ραγουλικά τους προσθέτουν τη δυνατότητα ετικέτας στο μπροστινό τους μέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει να κολλήσουμε αυτοκόλλητες ετικέτες. Επίσης η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να δώσει πολλές λύσεις . Δείτε εδώ πως αντιμετωπίζουν το θέμα της σήμανσης, εταιρείες στην Αγγλία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου