119. ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ)

Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται οι έλεγχοι,δοκιμές πολικότητας (2.1).

Στο πρότυπο ΕΟΤ HD 384 , στην παράγραφο 612.7 αναγράφονται τα εξής :
Έλεγχος της πολικότητας
Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση µονοπολικών διατάξεων διακοπής ή αποµόνωσης στον ουδέτερο αγωγό, πρέπει να εκτελείται µια µέτρηση πολικότητας ώστε να εξακριβωθεί ότι τέτοιες διατάξεις έχουν συνδεθεί µόνο στους αγωγούς φάσεων.


Η παραπάνω διαπίστωση αφορά :
1) τις ασφάλειες , τους διακόπτες , τους διακόπτες ισχύος που βρίσκονται στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίοι θα πρέπει να "κόβουν" μόνο φάση/φάσεις. Έμμεσα και για τους διπολικούς διακόπτες σε κουζίνα - θερμοσίφωνα θα πρέπει να ελέγξουμε αν έχει τηρηθεί η πολικότητα φάσης - ουδέτερου σύμφωνα με τη σήμανση πάνω στο εξάρτημα. Ειδικότερα στους ασφαλειοδιακόπτες τύπου (L-N) έχει ιδιαίτερη σημασία η πολικότητα λογω της θερμικής και ηλεκτρομαγνητικής προστασίας που πρέπει να υπάρχει στην αντίστοιχη επαφή όπου συνδέεται η φάση.
2) τις πρίζες , όπου θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι στις υποδοχές (για τα φις) βρίσκονται οι πόλοι (φάση - ουδέτερος) και όχι ο αγωγός προστασίας. Εννοείται ότι αν η πρίζα δεν υποδεικνύει (με σήμανση) την ακριβή υποδοχή όπου θα συνδεθεί η φάση ακολουθούμε το γενικό πρακτικό κανόνα να είναι για όλες τις πρίζες της εγκατάστασης αυτή στην ίδια υποδοχή (π.χ. αριστερά η φάση , δεξιά ο ουδέτερος)
3) τα κυκλώματα φωτισμού όπου η φάση πρέπει να πηγαίνει στον αντίστοιχο διακόπτη απ' όπου ελέγχεται, και ο ουδέτερος απευθείας στο φωτιστικό σώμα.

Μέθοδοι δοκιμής

Α) Δοκιμαστικό τάσης με δύο ακροδέκτες ελέγχου: Χρησιμοποιείται όταν η εγκατάσταση βρίσκεται υπό τάση (ΤΝ δίκτυο). Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ φάσης - ουδέτερου ή φάσης - με αγωγό προστασίας πρέπει το δοκιμαστικό να δείχνει ένδειξη τάσης (φωτεινή συνήθως). Μεταξύ ουδέτερου και αγωγού προστασίας δεν πρέπει να δείχνει ένδειξη τάσης.
Στις πρίζες υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η δοκιμή πολικότητας με τη βοήθεια δοκιμαστι- κής λάμπας (πολύ μικρής ισχύος για να μην "ρίξει" το RCD του πίνακα) η οποία δεν ανάβει όταν συνδεθεί ανάμεσα στην υπο- δοχή ουδέτερου και το λαμάκι προστασίας.

Στα κυκλώματα φωτισμού η δοκιμή γίνεται στην κλέμα σύνδεσης (ροζέτα οροφής) έχοντας το αντίστοιχο διακόπτη σε θέση λειτουργίας του φωτιστικού.


Β) Χρησιμοποιώντας το πολυόργανο μέτρησης με μέθοδο (αντίστοιχη) με τη συνέχεια αγωγών προστασίας . Πραγματοποιείται χωρίς τάση στην εγκατάσταση. Εξυπηρετεί σε κυκλώματα φωτισμού γιατί γεφυρώνουμε προσωρινά (στον πίνακα) τον αγωγό φάσης με τον αγωγό προστασίας .
Στη συνέχεια επιλέγουμε στο πολυόργανο μέτρησης την μέτρηση Low Ωμ που είναι για τη συνέχεια των αγωγών προστασίας βάζοντας τους ακροδέκτες ελέγχου στην κλέμα του φωτιστικού ανάμεσα σε αγωγό φάσης και αγωγό προστασίας. Ανοιγοκλείνουμε τον αντίστοιχο διακόπτη φωτισμού. Κάθε φορά που ο διακόπτης είναι σε θέση ON το πολυόργανο πρέπει να δεί- χνει πολύ μικρή ένδειξη τιμής αντίστασης ενώ στη θέση ΟFF θα δείχνει πολύ μεγάλη.

Αλλιώς (αν η τιμή παραμένει σταθερή σε όλες τις θέσεις του διακόπτη φωτισμού) είναι συνδεμένος στον ουδέτερο.

Παρατήρηση : Οι μετρήσεις της πολικότητας μπορούν άνετα να πραγματοποιηθούν με ψηφιακό πολύμετρο (ως βολτόμετρο & ωμόμετρο αντίστοιχα).

Σχόλιο συντάκτη : Τα περισσότερα πολυόργανα μέτρησης εμφανίζουν απευθείας στην οθόνη τους την πολικότητα όταν πραγματοποιούν έλεγχο τάσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου