6. ΝΙΠΤΗΡΕΣ (WASH BASIN)

Στο μέρος 7 (Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις) του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 γίνεται εκτενή αναφορά για τον τρόπο κατασκευής των ηλεκτρικών εγκα- ταστάσεων σε λουτρά με μπανιέρες , ντουζιέρες καθώς και προκατασκευασμένες καμπίνες λουτρού αλλά δεν εμφανίζεται κάποια πληροφορία για τους νιπτήρες που επίσης αποτελούν βασικό τμήμα του χώρου του μπάνιου. Επιπλέον στο συνοδευτικό επεξηγηματικό σχέδιο που υπάρχει στη σελίδα 205 του εγχειριδίου εφαρμογής του προτύπου (εκδόσεις ΕΛΟΤ) εμφα- νίζεται ο νιπτήρας να βρίσκεται στη ζώνη 3.

Στη ζώνη αυτή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας από νερό (εκτός αν βρισκόμαστε σε δημόσια λουτρά) . Επειδή σε σπίτια συχνά – πυκνά συναντάμε ταχυθερμοσίφωνες τοποθετημένους στο κάτω μέρος του νιπτήρα (δίπλα στην κολώνα) αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι νόμιμο. Σύμφωνα με το άρθρο 701.55 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 θερμοσίφωνας μπορεί να τοποθετηθεί στις ζώνες 1 και 2.

Αν ανατρέξουμε σε εταιρικές ιστοσελίδες του εξωτερικού θα δούμε ότι η πιο πάνω παράλειψη υπάρχει και στο αντίστοιχο πρότυπο Ι.Ε.Ε. το οποίο μεταφράστηκε και ενσωματώθηκε στο ελληνικό πρότυπο. Επίσης σε τρισδιάστατα σχέδια απεικόνισης του χώρου του μπάνιου από διάφορες εταιρείες η περιοχή του νιπτήρα εμφανίζεται να ανήκει στη ζώνη 2 (μορφή αψίδας).


Στο τέλος του παρακάτω εγγράφου υπάρχει η υποσημείωση ότι η περιοχή γύρω από το νιπτήρα βρίσκεται στη ζώνη 2 σύμφωνα με τη γνώμη Ενώσεων φωτισμού (;)
Bathroom Lighting Guide1

Σχόλιο συντάκτη: Πρακτικά βέβαια είναι περισσότερο ασφαλές για μας, να λάβουμε υπόψη μας ότι τόσο η ηλεκτρική γραμμή όσο και η συσκευή θα τοποθετηθούν με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας της ζώνης 2.
Διαβάστε περισσότερα...

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Στο διεθνές πρότυπο IEC/EN 61010-1 διατυπώνονται οι βασικοί κανόνες προστασίας (από υπερτάσεις) των οργάνων (και πολυοργάνων) μέτρησης που πραγματοποιούν ελέγχους σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Τα όργανα αυτά θα πρέπει να παραμένουν ασφαλή ακόμη και αν εκτεθούν στη μέγιστη δυνατή υπέρ- ταση που μπορεί να εμφανιστεί στην Ε.Η.Ε.Στο πρότυπο IEC/EN 60364 καθορίζονται οι 4 κατηγορίες προστασίας από υπέρταση για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (κατηγορίες 1, 2, 3, 4) . Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός της κατη- γορίας τόσο μεγαλύτερη προστασία πρέπει να παρέχει το όργανο από υπερτάσεις στο ελεγχό- μενο κύκλωμα. Ουσιαστικά το πολυόργανο , για όσο χρόνο διαρκεί η μέτρηση , αποτελεί τμήμα του κυκλώματος και πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προστασίας (από υπερτάσεις) με αυτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στην κατηγορία 1 ανήκουν κυρίως οι οικιακές συσκευές που διαθέτουν στο εσωτερικό τους ηλεκτρονική πλακέτα όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές , οι τηλεοράσεις κ.τ.λ. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα φωτοτυπικά μηχανήματα.
Στην κατηγορία 2 ανήκουν οι περισσότερες οικιακές συσκευές , τα εργαλεία χειρός , οι πρίζες και τα κυκλώματα φωτισμού καθώς και τα μεγάλου μήκους ηλεκτρικά κυκλώματα.
Στην κατηγορία 3 ανήκουν οι ηλεκτρικοί πίνακες και τα κυκλώματα που βρίσκονται πολύ κοντά τους.
Στην κατηγορία 4 ανήκουν τα παροχικά καλώδια, οι ηλεκτρικοί μετρητές ,η γραμμή μετρητή- πίνακα, οι εξωτερικές γραμμές φωτισμού , οι εναέριες γραμμές τροφοδοσίας εξωτερικών βοηθητικών χώρων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κατηγορίες προστασίας οργάνων από υπέρταση όπως έχουν καθοριστεί στο πρότυπο IEC /EN 61010-1 ανάμεσα σε φάση - γη καθώς και την αντίστοιχη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση δοκιμής.
Παρατηρήσεις :
1) Ορισμένοι κατασκευαστές οργάνων παρουσιάζουν ότι έχουν μεγαλύτερη προστασία (από υπέρταση) όταν η μέτρηση γίνεται ανάμεσα σε δύο φάσεις . Σύμφωνα με το πρότυπο 61010-1 στα τμήματα του οργάνου που θα συνδεθούν ανάμεσα σε φάση - γη πρέπει να υπάρχει διπλή μόνωση ενώ για τη μέτρηση μεταξύ δύο φάσεων ή φάσης - ουδέτερου αρκεί να υπάρχει η βασική μόνωση.
2) Για τη σωστή επιλογή οργάνου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο την τάση λειτουργίας του κυκλώματος αλλά και την κατηγορία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην οποία βρίσκεται αυτό. Για παράδειγμα ένα πολυόργανο μέτρησης κατηγορίας III 300 V δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναέρια εξωτερική γραμμή 230 V (π.χ. φωτισμού κήπου) γιατί η γραμμή αυτή ανήκει σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κατηγορίας IV. Ενδεχόμενη μέτρηση μπορεί να εκθέσει το όργανο και το χειριστή του σε υπέρταση για την οποία δεν είναι πιστοποιημένο το όργανο μέτρησης.

Σχόλιο συντάκτη: Η πιστοποίηση ενός οργάνου μέτρησης δεν πρέπει να υποκαθιστά τα ατομικά μέτρα ασφαλείας (μονωτικά γάντια , παπούτσια)που πρέπει να φέρει μαζί του ο ηλεκτρολόγος .Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο ιμάντας που έχουν τα περισσότερα πολυόργανα μέτρησης δεν πρέπει να περνιέται στον ώμο του χειριστή κατά τη διάρκεια της μέτρησης και αν είναι εφικτό η μέτρηση να γίνεται τοποθετώντας το όργανο σε κάποιο ασφαλές σημείο και όχι κρατώντας το στα χέρια.

Πληροφορίες αντλήθηκαν από αυτή την πηγή.
Διαβάστε περισσότερα...

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΥ ΡΕΛΕ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι ενεργοποίησης για τους διάφορους ελέγχους ρεύματος δοκιμής ενός RCD. Επειδή τα πολυόργανα μέτρησης λειτουργούν με τα ευρωπαικά και διεθνή πρότυπα διαπιστώνουμε ότι κάνουν 3 βασικούς ελέγχους:

Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται για ρεύμα διαρροής που αντιστοιχεί στο μισό (1/2xIΔΝ) του αναγραφόμενου ρεύματος διαρροής (π.χ 15 mA για RCD των 30 mA). Αν στη διάρκεια αυτού του ελέγχου ενεργοποιηθεί το αντιηλ/κο ρελέ , αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσ- θητο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιείται για ρεύμα διαρροής ίσο(1xIΔΝ)με το αναγραφόμενο πάνω στο ρελέ (έμμεση επαφή με ρεύμα διαρροής).

Ο τρίτος έλεγχος πραγματοποιείται για πενταπλάσιο ρεύμα διαρροής(5xIΔΝ) από το αναγραφόμενο (άμεση επαφή με ρεύμα διαρροής).
Σχόλια συντάκτη:
1) Υπάρχουν πολυόργανα μέτρησης που εκτελούν τον τρίτο έλεγχο στο διπλάσιο ρεύμα διαρροής από το αναγραφόμενο(2xIΔΝ).
2) Ο έλεγχος στα 5xIΔΝ δεν συνίσταται για ρελέ των 100 mA γιατί το ρεύμα δοκιμής είναι 0,5 Α (λόγοι ασφαλείας).
3) Ο έλεγχος των 2xIΔΝ συνιστάται για ρελέ τύπου Β.
Διαβάστε περισσότερα...

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙ- ΗΛEKΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΥ ΡΕΛΕ

Για να ελέγξουμε το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ του ηλεκτρικού πίνακα ώστε να συντά- ξουμε το αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου της εγκατάστασης πρέπει να καθορίσουμε από την αρχή στο πολυόργανο μέτρησης τον τύ- πο του ρελέ, δηλαδή τη χρήση και το είδος του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύει.
Υπάρχουν δύο βασικές χρήσεις : G και S. Η ένδειξη G δηλώνει ότι το αντιηλ/κό ρελέ χρησιμοποιείται για γενική χρήση (General) χωρίς ενσωματωμένη χρονοκαθυστέρηση.


Ο ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης του μηχανισμού του πρέπει να είναι ακαριαίος ενώ ο μέγιστος χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά:

1) τα 300 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 150 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 40 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ

Αντίστοιχα όταν ο τύπος του ρελέ είναι S (Selective)τότε ο ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά:
1) τα 130 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 60 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 50 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ
ενώ αντίστοιχα ο μέγιστος χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά:
1) τα 500 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 200 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 150 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ
όπου ΙΔΝ είναι το ονομαστικό ρεύμα διαρροής που αναγράφει το ρελέ (π.χ.30 mA).

Για το είδος του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύει υπάρχουν οι εξής κατηγορίες :
α) ΑC (για ρεύμα διαρροής ΑC)
β) Α (για ρεύμα διαρροής ΑC - παλμικό DC)
γ) Β (για ρεύμα διαρροής ΑC - παλμικό DC - εξομαλυμένο DC)


Σχόλιο συντάκτη: Στην παραπάνω φωτογραφία ο τύπος που έχει επιλεγεί είναι G AC(σύμβολο εναλλασσόμενου ρεύματος).
Διαβάστε περισσότερα...

2. ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί πρόσφατα άλλαξαν τα χρώματα στη μόνωση των αγωγών για όλη την Ευρώπη; Η διπλανή φωτογραφία δείχνει μια τοποθετημένη πινακίδα σε κύκλωμα αγγλικής εγκατάστα- σης με τη χρωματική κωδικoποίηση των αγωγών τόσο με τα παλιά όσο και με τα νέα πρότυπα.

Όπως γίνεται φανερό,μέχρι τον Απρίλιο του 2006 οι βρεττανοί εγκαταστάτες χρησιμοποιούσαν το κίτρινο και το μπλε ως χρώματα της δεύτερης και της τρίτης φάσης αντίστοιχα ενώ για τον ουδέτερο επέλεγαν αγωγό με χρώμα μόνωσης μαύρο. Σκεφτείτε λοιπόν να βρεθεί έλληνας ηλεκτρολόγος σε αγγλικό σπίτι με ηλεκτρική εγκατάσταση που έχει συρματωθεί πριν από το 2006 και να χρειαστεί να αντικαταστήσει μια πρίζα σε τι αδιέξοδο θα βρεθεί όταν θα αντικρύσει τις καλωδιώσεις.
Οι αλλαγές αυτές έρχονται σε πλήρη ταύτιση με τα αντίστοιχα χρώματα που ισχύουν και στη χώρα μας (ΕΛΟΤ HD 308S2) από την ίδια χρονική περίοδο (Άνοιξη 2006). Πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εναρμόνισης των εθνικών προτύπων με τα διεθνή έτσι ώστε να υπάρχει κοινή πρακτική στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων των εγκαταστάσεων στους κόλπους της Ευρώπης.

Σχόλιο συντάκτη: Στην Αμερική και τον Καναδά ο ουδέτερος έχει χρώμα άσπρο ή γκρι.
Διαβάστε περισσότερα...