17. ΝΕΑ Υ.Δ.Ε: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΗ

Στο ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 που καθορίζει τη νέα Υ.Δ.Ε και τα έγγραφα που την απαρτίζουν γίνεται φανερό ότι πλέον η Δήλωση δεν αποτελεί έγγραφο ΔΕΗ αλλά Κρατικό Έγγραφο που πρέπει να παραδίδεται στην ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εξάλλου το ίδιο το έγγραφο (της νέας Υ.Δ.Ε) σε δύο σημεία του δηλώνει ότι απευθύνεται πλέον σε όλες τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις της χώρας μας.

Αρχικά πάνω αριστερά όπου πρέπει να δηλωθεί ο παραλήπτης του εγγράφου και στη συνέχεια στην παράγραφο 7 στο σημείο που διευκρινίζεται που θα κατατεθούν τα πρωτότυπα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε τα οποία πρέπει να προσκομίσει στην αντίστοιχη ηλεκτρική επιχείρηση ο ιδιο- κτήτης / χρήστης της Ε.Η.Ε. Το σημείο αυτό είναι κενό και πρέπει να συμπληρωθεί από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη:

Για ιστορικούς κυρίως λόγους παραθέτουμε τα δύο σημεία της προηγούμενης Υ.Δ.Ε όπου δικαιολογείται η άποψη ότι αποτελούσε έγγραφο ΔΕΗ:

και:

Ακολουθεί το ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 :
ΦΕΚ 844 B 16 05 2011
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Στην πορεία θα φανεί (για τη νέα Υ.Δ.Ε) πόσο ισχυρό στοιχείο θα αποτελεί σε περιπτώσεις δικαστικών αποζημιώσεων.
Διαβάστε περισσότερα...

16. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ

Οι αγωγοί και τα καλώδια εμπορίου εμφανίζονται πλέον με τη νέα τους σήμανση (ενδεικτικό HAR πάνω στα υλικά και στη συσκευασία τους). Πιο συγκεκριμένα, η νέα σήμανση απoτελείται από δύο τμήματα , από τα οποία το πρώτο μπορεί να εμφανίζει μέχρι 5 επιμέρους στοιχεία (μέγιστο αριθμό) και το δεύτερο μέχρι 4 επιμέρους στοιχεία(μέγιστο αριθμό),
σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:


A TMHMA ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
1) Κανονισμός:
H : Εναρμονισμένος Κανονισμός
A : Εθνικός κανονισμός

2) Ονομαστική τάση λειτουργίας (Uο/U):
03 : 300/300 V
05 : 300/500 V
07 : 450/750 V

3) Μόνωση :
V : PVC
R : Λάστιχο (φυσικό - συνθετικό)
S : Λάστιχο σιλικόνης

4) Εσωτερική επένδυση - Μανδύας :
V : PVC
R : Λάστιχο (φυσικό - συνθετικό)
N : Λάστιχο από χλωροπρένιο (νεοπρένιο)
J : Πλέγμα υαλονήματος
T : Ύφασμα

5) Άλλα στοιχεία κατασκευής (εξειδικευμένα):
H : πλακέ (σειρίδα ή κορδώνι) με διαχωριστικό ανάμεσα στους αγωγούς
H2 : πλακέ (σειρίδα ή κορδώνι) χωρίς διαχωριστικό ανάμεσα στους αγωγούς

Β ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
6) Είδος αγωγού :
U : Μονόκλωνος
R : Πολύκλωνος
K : Λεπτοπολύκλωνος (μόνιμες εγκαταστάσεις)
F : Λεπτοπολύκλωνος (εύκαμπτος)
H : Υπερλεπτοπολύκλωνος
Y : Ίνες χαλκού τυλιγμένες γύρω από υφασμάτινο πυρήνα

7) Συνολικός αριθμός αγωγών:
Εδώ αναγράφεται το σύνολο των αγωγών

8) Αγωγός προστασίας :
Χ :χωρίς αγωγό προστασίας
G :με αγωγό προστασίας

9) Τυποποιημένη Διατομή:
π.χ. 1,5 - 2,5 κ.τ.λ.

Ακολουθεί πίνακας αντιστοιχίας των παλαιών τύπων με τους νέους τύπους καλωδίων εμπορίου για τη σωστή επιλογή τους στην Ε.Η.Ε.
Ο πίνακας αυτός δεν αποτελεί πόνημά μας. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.
Αντιστοιχία παλαιών και νέων τύπων καλωδίων Ε.Η.Ε

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Στο Β τμήμα σήμανσης , στοιχείο 6 (Είδος αγωγού) η ένδειξη Υ : tinkel strand έχει μεταφραστεί σε ελεύθερη απόδοση. Ουσιαστικά πρόκειται περί γυμνού αγωγού ιδιαίτερα εύκαμπτου (περισσότερο από τους άλλους τύπους). Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε αυτό τον ιστότοπο


Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής

Διαβάστε περισσότερα...

15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ ΜΕΣΩ TOY ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ TOY ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ

Πάγια αρχή μας είναι να σας μεταφέρουμε κάθε αξιόλογη προσπάθεια που συναντάμε μέσα στο διαδίκτυο αναφέροντας πάντα την αντίστοιχη πηγή. Στο blog του εκπ/κου Στέφανου Τουλόγλου συναντήσαμε τον παρακάτω πίνακα παροχών ΔΕΗ (μονοφασικές και τριφασικές):

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει τη μεγαλύτερη (ίσως) παραγωγή ηλεκτρολογικών βιβλίων που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Το προσωπικό του ιστολόγιο είναι: http://steftouloglou.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε

Στα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε εμφανίζεται η κατηγορία χώρου εγκατάστασης ως στοιχείο που πρέπει να αναγραφεί από τον ηλεκτρολόγο.

Στην παράγραφο 103.1 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 εμφανίζονται οι χώροι εφαρμογής του προτύπου όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:
Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης Φ7.5/1816/88/27-2-2004 (ΦΕΚ Β’ 470) αναγράφονται οι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .Στο άρθρο αυτό :
Η παράγραφος 2 αιτιολογεί την ύπαρξη Αρχικού Ελέγχου σε δύο περιπτώσεις :
1)στην πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης και
2)μετά από σοβαρή τροποποίηση της (χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις) .Προφανώς αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου στην Ε.Η.Ε έχουν δημιουργηθεί νέες γραμμές ή έχουν μεταφερθεί - τροπο- ποιηθεί παλιότερες σε βαθμό που αλλοιώνεται ριζικά ο αρχικός χαρακτήρας της εγκατάστασης.

Η παράγραφος 3 δίνει τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο συνεχόμενους ελέγχους της ίδιας εγκατάστασης. Εδώ εμφανίζεται μια κατηγοριοποίηση των χώρων που συγκλίνει σε αρκε- τά σημεία με εκείνη του προτύπου δίνοντας ωστόσο έμφαση στους επαγγελματικούς χώρους με βάση την ύπαρξη σ’ αυτούς εύφλεκτων ή όχι υλικών. Επιπλέον θεωρεί ως κριτήρια επανελέγχου :

1)την πλήξη της εγκατάστασης από θεομηνίες (πλημμύρες , σεισμούς)
2)την ύπαρξη σοβαρού συμβάντος στο χώρο ή τα πρόσωπα που κινούνται σ΄αυτόν και οφείλεται στην λειτουργία της εγκατάστασης ( πυρκαγιά , ηλεκτροπληξία)
3)την καταγγελία (έγγραφη αναφορά) φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ακολουθεί το συγκεκριμένο άρθρο :

Διαβάστε περισσότερα...

13. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ Ε.Η.Ε (ΚΑΤΑ Κ.Ε.Η.Ε)

Ακολουθεί πίνακας που δείχνει τις περιπτώσεις που υποβάλλουμε τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε όταν η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Κ.Ε.Η.Ε.
Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στις διάφορες περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Οι πίνακες αυτοί δεν αποτελούν πόνημά μας αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής
Διαβάστε περισσότερα...

12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ Ε.Η.Ε (ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384)

Ακολουθεί πίνακας που δείχνει τις περιπτώσεις που υποβάλλουμε τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε όταν η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στις διάφορες περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτροδό- τησης:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΟΤ HD 384
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Οι πίνακες αυτοί δεν αποτελούν πόνημά μας αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.


Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής

Διαβάστε περισσότερα...

11. ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΠΟΣΕΗ ΣΤΟ YOUTUBE

Μια αξιόλογη προσπάθεια ξεκίνησε η ΠΟΣΕΗ "ανεβάζοντας" στο διαδίκτυο σειρά εκπαιδευτικών βίντεο που καλύπτουν τα έγγραφα της Υ.Δ.Ε. Τα βίντεο λειτουργούν συνεχόμενα τόσο ως προς τη σειρά εμφάνισης όσο και ως προς το περιεχόμενο τους και παρουσιάζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ορθή σύνταξή των  επιμέρους εγγράφων.Εμείς χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και τη θεωρούμε ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που δεν πρέπει να είναι άλλη από την πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των επαγγελματιών ηλεκτρολόγων ως προς τα νέα δεδομένα της Υ.Δ.Ε.
Σχόλιο συντάκτη: Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για κάποια σημεία των παρουσιάσεων. Ωστόσο επειδή πολλά άρθρα μας βρίσκονται υπό διαμόρφωση θα διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας σε εύλογο χρονικό διάστημα με στοιχεία και καλοπροαίρετα.
 

Από εδώ θα μεταφερθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο του youtube.
Διαβάστε περισσότερα...

10. ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Στην παράγραφο 1 του εγγράφου της νέας Υ.Δ.Ε ο ηλεκτρολόγος δηλώνει ότι είναι αδειούχος χωρίς να έχει ανασταλεί η άδεια του και χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς ως εξής :

Στη φωτογραφία που ακολουθεί βρίσκεται το επίμαχο άρθρο του βασιλικού διατάγματος του 1949:


Πηγή φωτογραφίας : www.mrelectro.gr

Διαβάστε περισσότερα...

9. ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Η.Ε - ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Στην παράγραφο 3 του εγγράφου της νέας Υ.Δ.Ε ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης εγγυάται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ε.Η.Ε ως εξής:
Ακολουθεί ο αντίστοιχος νόμος του 1965 του οποίου το άρθρο μνημονεύεται:

νόμος 4483-1965
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Διαβάστε περισσότερα...

8. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Στην παράγραφο 4 του εγγράφου της νέας Υ.Δ.Ε εμφανίζεται η υποχρέωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη να τοποθετήσει διάταξη διαφορικού ρεύματος στην Ε.Η.Ε ως εξής :
Για το λόγο αυτό μνημονεύεται η παρακάτω υπουργική απόφαση η οποία στο άρθρο 1 καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος ως πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία στις Ε.Η.Ε:
kya 08 2006
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Διαβάστε περισσότερα...

7. ΝΗΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ISLANDING) - ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στη νέα Υ.Δ.Ε υπάρχει ειδικό υπόμνημα που αναφέρεται στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό συμπληρώνεται όταν η εγκατάσταση διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), φωτοβολταική εγκατάσταση , αιολικό πάρκο κ.τ.λ. Η νησιδοποίηση που αναγράφεται αποτελεί ανεπιθύμητη κατάσταση και αφο- ρά τα φωτοβολταικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα :

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ένας συνδεδεμένος στο δίκτυο φωτοβολταϊκός αντι- στροφέας συνεχίζει να τροφοδοτεί τα φορτία που συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, μετά από μια διακοπή της γραμμής διανομής. Αυτό μπορεί να συμβεί ως συνέπεια λόγω διαδικασιών συντήρησης, συνθήκες σφάλματος όπως βραχυκυκλώματα κ.τ.λ.

Αν ένα τμήμα του δικτύου, θεωρηθεί ως τμήμα νησιδοποίησης, τότε δεν μπορεί να
εφαρμοστεί κανένας έλεγχος από το σύστημα, τόσο στη τάση όσο και στη συχνότητα της «νησίδας».

Το φαινόμενο λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί λόγω των παρακάτω:
• Ως αποτέλεσμα ενός σφάλματος που ανιχνεύεται από τα όργανα προστασίας του
δικτύου και προκαλεί το άνοιγμα μιας συσκευής προστασίας κατά του σφάλματος,
αλλά που δεν ανιχνεύεται από τον αντιστροφέα του φωτοβολταϊκού συστήματος (μη
ανιχνεύσιμα σφάλματα γραμμής).
• Ως αποτέλεσμα τυχαίου ανοίγματος της γραμμής διανομής του δικτύου λόγω
εσφαλμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
• Ως αποτέλεσμα απενεργοποίησης της γραμμής διανομής και των φορτίων για λόγους συντήρησης.
• Ως αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, κακής εκτίμησης.

Οι λόγοι που θα πρέπει να αποφεύγεται η νησιδοποίηση είναι:
• Το δίκτυο δεν μπορεί να ελέγξει την τάση και τη συχνότητα στη νησίδα. Οι
διακυμάνσεις τάσης ή συχνότητας μπορούν να προκαλέσουν ζημία στον εξοπλισμό
των πελατών. Οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών δικτύων ανησυχούν γιατί θεωρούνται
υπεύθυνοι για ζημιές στον ηλεκτρικό εξοπλισμό των πελατών τους, που συνδέονται
στο δίκτυό τους, οι οποίες ζημιές είναι αποτέλεσμα των διακυμάνσεων τάσης και
συχνότητας έξω από τα καθορισμένα όρια.
• Η νησιδοποίηση εμποδίζει την ομαλή αποκατάσταση του δικτύου.
• Το ανοιγοκλείσιμο σε μια νησίδα μπορεί να οδηγήσει στην συνεχόμενη εσφαλμένη
λειτουργία της γραμμής ή την καταστροφή εξοπλισμού του φ/β συστήματος. Αυτό θα
συμβεί όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε φάση με το δίκτυο.
• Η νησιδοποίηση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τους εργαζομένους στη γραμμή του δικτύου, επειδή προκαλεί την ενεργοποίηση μιας γραμμής που υποτίθεται ότι αποσυνδέθηκε.

Διάφορες τεχνικές ανίχνευσης του φαινομένου νησιδοποίησης μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία. Αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες ομάδες: τις παθητικές και τις ενεργητικές μεθόδους. Οι παθητικές μέθοδοι προσπαθούν να ανιχνεύσουν το φαινόμενο με τη βοήθεια της παρατήρησης της εξέλιξης των εξόδων των ηλεκτρικών μεταβλητών των αντιστρο- φέων. Από την άλλη, οι ενεργητικές μέθοδοι διαταράσσουν αυτές τις μεταβλητές με σκοπό να ανιχνεύσουν το φαινόμενο σε σχέση με την αντίδραση του συστήματος:


Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διπλωματική Εργασία του Ευστάθιου Σελίμη, φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που ακολουθεί. Το κεφάλαιο της νησιδοποίησης βρίσκεται στις σελίδες 40 – 64 :
Διπλ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ νησιδοποιηση
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δειτε το κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη : Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πηγές (διπλωματικές εργασίες) οι οποίες αναλύουν εξίσου ικανοποιητικά το φαινόμενο της νησιδοποίησης (islanding) στα φωτοβολταικά συστήματα.
Διαβάστε περισσότερα...