83. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ΜΕΡΟΣ Α'

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στις υποπαραγράφους 411.1- 411.1.5.1 περιγράφεται μια βασική προστασία (συγχρόνως έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα ) η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση πολύ χαμηλής τάσης (ELV = Extra Low Voltage). Ουσιαστικά μιλάμε για δύο διαφορετικά κυκλώματα τάσεων, τα SELV (Safety Extra Low Voltage = Πολύ χαμηλής τάσης λειτουργίας) και τα PELV (Protective Extra Low Voltage = Πολύ χαμηλής τάσης προστασίας).

Πιο συγκεκριμένα :
α) Τα κυκλώματα SELV , PELV εμφανίζουν τάσεις στην έξοδό τους που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50 V για Ε.Ρ και τα 120 V για Σ.Ρ . Οι τάσεις αυτές τροφοδοτούν πρίζες, συσκευές και φωτιστικά σώματα.
β) Ως πηγές τάσης SELV , PELV μπορούν να χρησιμοποιηθούν μ/ς 1:1 (γαλβανικής απομόνωσης) , Η/Ζ ,γεννήτριες που παίρνουν κίνηση από ΜΕΚ, ηλεκτροχημικές διατάξεις (π.χ. μπαταρίες) - ηλεκτρονικές διατάξεις κ.τ.λ.
γ) Τα φις και οι πρίζες ενός κυκλώματος SELV δεν μπορούν να έχουν επαφή αγωγού προστασίας αφού τα ενεργά του μέρη (αγωγοί τροφοδοσίας) δεν πρέπει να συνδέονται ως προς τη γη ή με μέρη ή αγωγούς προστασίας άλλων κυκλωμάτων. Επιπλέον τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη (π.χ. μεταλλικά περιβλήματα , σασί) δε συνδέονται σκοπίμως με τη γη ,τους αγωγούς προστασίας ή τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη άλλων κυκλωμάτων. Επίσης δεν συνδέονται ούτε με ξένα αγώγιμα μέρη (εκτός αν είναι βέβαιο ότι δε μπορούν να αποκτήσουν τάση υψηλότερη από τη SELV).
δ) Τα φις και οι πρίζες ενός κυκλώματος PELV μπορούν να έχουν επαφή αγωγού προστασίας. Η γείωση γίνεται με κατάλληλη σύνδεση προς τον αγωγό προστασίας του πρωτεύοντος κυκλώματος εγκατάστασης. Στα συστήματα PELV η προστασία από άμεση επαφή (με το ηλεκτρικό ρεύμα) εξασφαλίζεται με τη χρήση φραγμάτων - περιβλημάτων ή μόνωσης που μπορεί ν' αντέξει τάση δοκιμής 500 V AC για χρόνο 1 λεπτό).

Επομένως τα φις και οι πρίζες ενός συστήματος SELV δεν ταιριάζουν σε πρίζες και φις συστήματος PELV.

Παρατήρηση: Μέσα στο πρότυπο υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τα κυκλώματα SELV και PELV οι οποίες δε θα αναλυθούν στο παρόν άρθρο.

Κυκλώματα φωτισμού πολύ χαμηλής τάσης (ELV)

Όλες οι συνδέσεις (απολήξεις και ενώσεις) που έρχονται ή φεύγουν σ' ένα κύκλωμα φωτισμού ELV πρέπει να πραγματοποιούνται σε κλειστό περίβλημα για την αποφυγή συνθηκών πυρκαγιάς.
Στα διπλανά σχήματα εμφανίζονται :

1) παράδειγμα σύνδεσης με το περίβλημα (extra low voltage luminaire terminals) να είναι εκτός φωτιστικού σώματος


2) παράδειγμα σύνδεσης με το περίβλημα (extra low voltage luminaire terminals) να είναι πάνω στο φωτιστικό σώμα.
 Σχόλιο συντάκτη : Τα κυκλώματα SELV , PELV δεν έχουν σχέση με τα κυκλώματα FELV (Functional Extra Low Voltage = λειτουργική πολύ χαμηλή τάση ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου