63. ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί πίνακας τιμών (πραγματικά δεδομένα) για την αντίσταση χάλκινων αγωγών συνηθισμένων διατομών εμπορίου μετρημένες σε κουλούρες των 100 μέτρων.

1,5 καρέ (τετραγωγινκά χιλιοστά) = 1,26 Ωμ
2,5 καρέ = 0,76 Ωμ
6 καρέ = 0,31 Ωμ
10 καρέ = 0,19 Ωμ
16 καρέ = 0,12 Ωμ


Σχόλιο συντάκτη : Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο όταν μετράμε συνέχεια αγωγού προστα- σίας όπως μας ζητάει το πρωτόκολλο ελέγχου στη μέτρηση 3.1 ώστε να μπορούμε να εντοπίσου- με αν η τιμή που βρήκαμε είναι αποδεκτή ή όχι.

Ο πίνακας αυτός δεν είναι πόνημά μας αλλά βρίσκεται σε διαφημιστικά φυλλάδια πολυοργάνων μέτρησης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου