51. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΟ ΧΩΡΟ, ΜΕΡΟΣ Α'

Μια ιδιαίτερη μέτρηση αντίστασης μόνωσης πoυ μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα πολυόργανο μέτρησης πραγματοποιείται σε μη αγώγιμους χώρους . Υπενθυμίζουμε ότι μη αγώγιμος χώρος θεωρείται αυτός που έχει μονωτικό δάπεδο και τοίχους και επιπλέον τηρούνται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:


α) Τήρηση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών σε αποστάσεις µεταξύ τους και από τα ξένα αγώγιµα στοιχεία. Οι αποστάσεις θεωρούνται επαρκείς αν είναι τουλάχιστον 2m και µπορούν να περιορισθούν σε 1,25m έξω από το χώρο προσέγγισης.
β) Παρεµβολή αποτελεσµατικών εµποδίων µεταξύ των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών και ξένων αγώγιµων στοιχείων. Τέτοια εµπόδια θεωρούνται επαρκώς αποτελεσµατικά, αν αυξάνουν τις αποστάσεις που µπορούν να γεφυρωθούν, στις τιµές του προηγούµενου εδαφίου (α). Τα εµπόδια δεν πρέπει να συνδέονται ούτε προς τη γη, ούτε προς εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη, ούτε προς ξένα αγώγιµα στοιχεία και, στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να είναι από µονωτικό υλικό.
γ) Μόνωση ή µονωτική διάταξη των ξένων αγώγιµων στοιχείων. Η µόνωση πρέπει να έχει επαρκή µηχανική αντοχή και πρέπει να είναι ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής τουλάχιστον 2000V. Το ρεύµα διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1mA υπό τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.(ΕΛΟΤ HD 384 413.3.3).

Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο ΕΛΟΤ HD 384 413.3.4 :
Η αντίσταση των µονωτικών δαπέδων και τοιχωµάτων, σε κάθε σηµείο µέτρησης, υπό τις συνθήκες που προδιαγράφονται στο Μέρος 6, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από:
- 50 kΩ, όταν η ονοµαστική τάση της εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τα 500V.
- 100 kΩ, όταν η ονοµαστική τάση της εγκατάστασης υπερβαίνει τα 500V.

Σηµείωση:Αν σε οποιοδήποτε σηµείο, η αντίσταση είναι µικρότερη από τις τιµές που ορίσθηκαν προηγουµένως, τα δάπεδα και τα τοιχώµατα θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία,όσον αφορά την προστασία έναντι έµµεσης επαφής.

Στην παράγραφο 612.5 του προτύπου Μέτρηση της αντίστασης µονωµένων δαπέδων και τοίχων αναγράφονται τα εξής :
Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 413.3 πρέπει να εκτελεσθούν τουλάχιστον τρεις µετρήσεις στον ίδιο χώρο, από τις οποίες η µία σε απόσταση περίπου 1m από ένα προσιτό ξένο αγώγιµο στοιχείο που βρίσκεται µέσα στο χώρο. Οι άλλες δύο µετρήσεις πρέπει να γίνουν σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Οι παραπάνω σειρές µετρήσεων πρέπει να επαναλαµβάνονται για κάθε σηµαντική επιφάνεια του χώρου.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κώστας
Να σου πω τη μαύρη αλήθεια ? Δεν κατάλαβα πολλά από αυτό το άρθρο.

Δημοσίευση σχολίου