14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε

Στα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε εμφανίζεται η κατηγορία χώρου εγκατάστασης ως στοιχείο που πρέπει να αναγραφεί από τον ηλεκτρολόγο.

Στην παράγραφο 103.1 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 εμφανίζονται οι χώροι εφαρμογής του προτύπου όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:
Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης Φ7.5/1816/88/27-2-2004 (ΦΕΚ Β’ 470) αναγράφονται οι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .Στο άρθρο αυτό :
Η παράγραφος 2 αιτιολογεί την ύπαρξη Αρχικού Ελέγχου σε δύο περιπτώσεις :
1)στην πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης και
2)μετά από σοβαρή τροποποίηση της (χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις) .Προφανώς αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου στην Ε.Η.Ε έχουν δημιουργηθεί νέες γραμμές ή έχουν μεταφερθεί - τροπο- ποιηθεί παλιότερες σε βαθμό που αλλοιώνεται ριζικά ο αρχικός χαρακτήρας της εγκατάστασης.

Η παράγραφος 3 δίνει τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο συνεχόμενους ελέγχους της ίδιας εγκατάστασης. Εδώ εμφανίζεται μια κατηγοριοποίηση των χώρων που συγκλίνει σε αρκε- τά σημεία με εκείνη του προτύπου δίνοντας ωστόσο έμφαση στους επαγγελματικούς χώρους με βάση την ύπαρξη σ’ αυτούς εύφλεκτων ή όχι υλικών. Επιπλέον θεωρεί ως κριτήρια επανελέγχου :

1)την πλήξη της εγκατάστασης από θεομηνίες (πλημμύρες , σεισμούς)
2)την ύπαρξη σοβαρού συμβάντος στο χώρο ή τα πρόσωπα που κινούνται σ΄αυτόν και οφείλεται στην λειτουργία της εγκατάστασης ( πυρκαγιά , ηλεκτροπληξία)
3)την καταγγελία (έγγραφη αναφορά) φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ακολουθεί το συγκεκριμένο άρθρο :

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου