7. ΝΗΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ISLANDING) - ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στη νέα Υ.Δ.Ε υπάρχει ειδικό υπόμνημα που αναφέρεται στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό συμπληρώνεται όταν η εγκατάσταση διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), φωτοβολταική εγκατάσταση , αιολικό πάρκο κ.τ.λ. Η νησιδοποίηση που αναγράφεται αποτελεί ανεπιθύμητη κατάσταση και αφο- ρά τα φωτοβολταικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα :

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ένας συνδεδεμένος στο δίκτυο φωτοβολταϊκός αντι- στροφέας συνεχίζει να τροφοδοτεί τα φορτία που συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, μετά από μια διακοπή της γραμμής διανομής. Αυτό μπορεί να συμβεί ως συνέπεια λόγω διαδικασιών συντήρησης, συνθήκες σφάλματος όπως βραχυκυκλώματα κ.τ.λ.

Αν ένα τμήμα του δικτύου, θεωρηθεί ως τμήμα νησιδοποίησης, τότε δεν μπορεί να
εφαρμοστεί κανένας έλεγχος από το σύστημα, τόσο στη τάση όσο και στη συχνότητα της «νησίδας».

Το φαινόμενο λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί λόγω των παρακάτω:
• Ως αποτέλεσμα ενός σφάλματος που ανιχνεύεται από τα όργανα προστασίας του
δικτύου και προκαλεί το άνοιγμα μιας συσκευής προστασίας κατά του σφάλματος,
αλλά που δεν ανιχνεύεται από τον αντιστροφέα του φωτοβολταϊκού συστήματος (μη
ανιχνεύσιμα σφάλματα γραμμής).
• Ως αποτέλεσμα τυχαίου ανοίγματος της γραμμής διανομής του δικτύου λόγω
εσφαλμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
• Ως αποτέλεσμα απενεργοποίησης της γραμμής διανομής και των φορτίων για λόγους συντήρησης.
• Ως αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, κακής εκτίμησης.

Οι λόγοι που θα πρέπει να αποφεύγεται η νησιδοποίηση είναι:
• Το δίκτυο δεν μπορεί να ελέγξει την τάση και τη συχνότητα στη νησίδα. Οι
διακυμάνσεις τάσης ή συχνότητας μπορούν να προκαλέσουν ζημία στον εξοπλισμό
των πελατών. Οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών δικτύων ανησυχούν γιατί θεωρούνται
υπεύθυνοι για ζημιές στον ηλεκτρικό εξοπλισμό των πελατών τους, που συνδέονται
στο δίκτυό τους, οι οποίες ζημιές είναι αποτέλεσμα των διακυμάνσεων τάσης και
συχνότητας έξω από τα καθορισμένα όρια.
• Η νησιδοποίηση εμποδίζει την ομαλή αποκατάσταση του δικτύου.
• Το ανοιγοκλείσιμο σε μια νησίδα μπορεί να οδηγήσει στην συνεχόμενη εσφαλμένη
λειτουργία της γραμμής ή την καταστροφή εξοπλισμού του φ/β συστήματος. Αυτό θα
συμβεί όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε φάση με το δίκτυο.
• Η νησιδοποίηση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τους εργαζομένους στη γραμμή του δικτύου, επειδή προκαλεί την ενεργοποίηση μιας γραμμής που υποτίθεται ότι αποσυνδέθηκε.

Διάφορες τεχνικές ανίχνευσης του φαινομένου νησιδοποίησης μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία. Αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες ομάδες: τις παθητικές και τις ενεργητικές μεθόδους. Οι παθητικές μέθοδοι προσπαθούν να ανιχνεύσουν το φαινόμενο με τη βοήθεια της παρατήρησης της εξέλιξης των εξόδων των ηλεκτρικών μεταβλητών των αντιστρο- φέων. Από την άλλη, οι ενεργητικές μέθοδοι διαταράσσουν αυτές τις μεταβλητές με σκοπό να ανιχνεύσουν το φαινόμενο σε σχέση με την αντίδραση του συστήματος:


Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διπλωματική Εργασία του Ευστάθιου Σελίμη, φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που ακολουθεί. Το κεφάλαιο της νησιδοποίησης βρίσκεται στις σελίδες 40 – 64 :
Διπλ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ νησιδοποιηση
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δειτε το κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη : Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πηγές (διπλωματικές εργασίες) οι οποίες αναλύουν εξίσου ικανοποιητικά το φαινόμενο της νησιδοποίησης (islanding) στα φωτοβολταικά συστήματα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου