151. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΟΚΙΜΗΣ RCD ( ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384 )

Στο τμήμα του οπτικού ελέγχου στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 υπάρχει η περίπτωση 1.10 (εκ παραδρομής αναγράφεται 1.10.1) όπου ο επιθεωρητής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καλείται να ελέγξει για Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα RCD και να πιστοποιήσει την ύπαρξή τους σημειώνοντας με νι το κουτάκι με την ένδειξη ΚΑΛΑ. Η συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου αντιστοιχεί στα παρακάτω σημεία του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 :

α) Παράγραφος 514,5 "Διαγράμματα":
514.5.1 Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο από το µελετητή ή τον κατασκευαστή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να καταρτίζονται διαγράµµατα, σχέδια ή πίνακες, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61082 και EΛΟΤ ΕΝ 61346-1, που θα περιλαµβάνουν:
- τον τύπο και τη σύνθεση των κυκλωµάτων (τροφοδοτούµενα σηµεία, αριθµός και διατοµή αγωγών,τύπος γραµµής)
- τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση των διατάξεων προστασίας, αποµόνωσης και χειρισµού και για τον προσδιορισµό των θέσεων όπου αυτές είναι τοποθετηµένες.
Για απλές εγκαταστάσεις, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να παρέχονται σ’ ένα σχεδιάγραµµα.

514.5.2 Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα πρέπει να είναι τα οριζόµενα στα Πρότυπα της σειράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 60617.

β) Παράγραφος 531.2.1.5 : Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο που το χειριστήριο δοκιµής τους να είναι εύκολα προσιτό.
Επιπλέον από την επισήµανση που υπάρχει επάνω στη διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος, πρέπει να τοποθετηθεί, κοντά σε αυτή, µια πινακίδα οδηγιών προς το χρήστη, για την πραγµατοποίηση της δοκιµής σε κανονικά χρονικά διαστήµατα

Σηµείωση: Αν δεν υπάρχει διαφορετική οδηγία από τον κατασκευαστή, η δοκιµή πρέπει να γίνεται ανά εξάµηνο.

Παρατήρηση : Εδώ θα βρείτε (άρθρο 1 , παράγραφος 4) την αντίστοιχη υπουργική απόφαση που λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω παράγραφο.

γ) Παράγραφος 531.2.1.7 : Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει, γενικά, να είναι κατάλληλες για να λειτουργήσουν σε όλα τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 312.2. Αν, πάντως, µια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι κατάλληλη για ορισµένα µόνο από αυτά τα συστήµατα, θα πρέπει να φέρει σαφή επισήµανση ή να συνοδεύεται από οδηγία χρήσης, στην οποία θα αναγράφεται κατά σαφή τρόπο, για ποιο σύστηµα (ή για ποια συστήµατα) σύνδεσης των γειώσεων είναι κατάλληλη. Κατά την επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εξακριβώνεται ότι αυτή είναι κατάλληλη για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων που εφαρµόζεται στην εγκατάσταση όπου θα τοποθετηθεί.

Παρατήρηση : η παράγραφος , 531.2.1.7 προς το παρόν δεν έχει εφαρμογή για τις ελληνικές εγκαταστάσεις.

Τόσο η ΕΕΤΕΜ όσο και η ΠΟΣΕΗ έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αυτοκόλλητων ετικετών που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στο/α Δ.Δ.Ρ του ηλεκτρικού πίνακα.
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Κατά τη γνώμη μας , εφόσον ο πελάτης έχει αντίγραφο της Υ.Δ.Ε με όλα τα επισυναπτόμενα σχέδια, ο παραπάνω έλεγχος θα καταλήξει να γίνεται μόνο στο αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ. Αν δηλαδή διαθέτει πινακίδα δοκιμής. Θεωρούμε επομένως ότι δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ορθότητα ή όχι των σχεδίων η οποία πρέπει να έχει ελεγχθεί (λογικά) ήδη από το σωματείο όταν μπήκε η σφραγίδα.
Ζήτημα θα προκύψει αν το σχέδιο αντιστοιχεί μερικώς στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Δηλαδή υπήρξαν προσθήκες χωρίς να φτιαχτεί νέο σχέδιο.

Σχόλιο συντάκτη : Για το άρθρο αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα βιβλία Σαρρή και Σαλευρή - Χαντζησοφιανού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου