235. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε (ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπάρχει έγγραφο με τον τίτλο: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Υ.Δ.Ε και Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων . Στο έγγραφο αυτό γίνεται μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής γραφειοκρατικών θεμάτων για την σωστή συμπλήρωση - υποβολή των εντύπων της νέας Υ.Δ.Ε.
Πιο συγκεκριμένα :
Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό
τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384,
υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που
παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 2: Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή και των τεσσάρων
(4) εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;
Απάντηση: Η ΥΑ Φ.50/503/168/19.4.11 με την οποία καθορίζονται τα της ΥΔΕ, δεν
θεσπίζει καμία εξαίρεση. Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις, υποχρεωτικώς
υποβάλλονται και τα εν λόγω έγγραφα.

Ερώτηση 3: Στις περιπτώσεις που η ΥΔΕ χρήζει θεωρήσεως από το οικείο
επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου εγκαταστάτη, ποια θεωρείται ημερομηνία
εκδόσεως της ΥΔΕ, η ημερομηνία που αυτή υπεγράφη από τον αδειούχο εγκαταστάτη
ή η ημερομηνία θεωρήσεώς της από το σωματείο;
Απάντηση: Κατά πάγια τακτική, στις ως άνω περιπτώσεις, ημερομηνία εκδόσεως
θεωρείται η ημερομηνία θεωρήσεως της ΥΔΕ από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 4: Για εγκαταστάσεις των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν το
1994, τι ισχύει με την νέα ΥΔΕ;
Απάντηση: Ότι ίσχυε μέχρι τώρα. Στην περίπτωση που είχε εκδοθεί ΥΔΕ, είχε
θεωρηθεί όπως προβλεπόταν από την αρμόδια ΔΟΥ και έχει πλέον παρέλθει το ένα
έτος από την ημερομηνία εκδόσεώς της, με συνέπεια την λήξη της ισχύος της, τότε,
υποβάλλεται νέα ΥΔΕ, αρχική ή επανελέγχου, και επισυνάπτεται η παλαιά ως
αποδεικτικό του ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες με την Εφορία. Σε άλλη
περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ερώτηση 5: Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από
άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να
ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;
Απάντηση: Όχι, κατά νόμον αρμόδια να αποφασίσει για το δέον γενέσθαι είναι η
οικεία Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.

Ερώτηση 6: Είναι αποδεκτό, σε περίπτωση ηλεκτροδοτήσεως Εσωτερικής
Ηλεκτρικής Εγκαταστάσεως (ΕΗΕ) κτιρίου με θεμελιακή γείωση, η Μετρητική
Διάταξη να γειώνεται, εναλλακτικά με τις έως σήμερα ακολουθούμενες μεθόδους
γειώσεως, στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου
;
Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται και η λύση αυτή. Ρητά τονίζεται ότι, η επιλογή μεταξύ
των αποδεκτών τεχνικών λύσεων, είναι απολύτως προαιρετική και καθορίζεται από
τον ιδιοκτήτη/χρήστη της ΕΗΕ και τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αδειούχο
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γειώσεως μέσω του οποίου συνδέεται η Μετρητική
Διάταξη (Μετρητής) στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με
τον αγωγό προστασίας (PE) της γραμμής Γενικού Πίνακα Καταναλωτή – Μετρητή.

Το άρθρο σε μορφή pdf μπορείτε να το "κατεβάσετε" από εδώ.

Σχόλιο συντάκτη: Προσέξτε ιδιαίτερα την 6η ερώτηση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου