24. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ακολουθεί η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά "την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων" όπως αυτές ορίζονται από το πρώτο μέρος του νόμου 3982/2011.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί :
1) στο άρθρο 4 όπου αναφέρεται ότι " προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης".
2) στο άρθρο 9 όπου "καθιερώνεται η τήρηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ηλεκτρονικά ενιαίου μητρώου προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα (φυσικών και νομικών προσώπων) το οποίο θα ενημερώνεται από τις Υπηρεσίες κατά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών ή βεβαιώσεων αναγγελίας".
3) στο άρθρο 11 όπου "καθιερώνεται για πρώτη φορά ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους αδειούχους επαγγελματίες...."από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας με τη συνδρομή εμπειρογνώμονα. Το άρθρο αυτό έχει άμεση εφαρμογή.
4) σε όλο το παράρτημα Α "Έλεγχος εσωτερικών Εγκαταστάσεων" :
Εγκύκλιος για το νόμο 3982 του 2011
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε fullscreen (πλήρη οθόνη) προβολή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου