95. ΕΟΠΠ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ)

Ο ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 3879/21-9-2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας.

Βασικός στόχος του Οργανισμού είναι η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Επιπλέον, ο Ε.Ο.Π.Π. συνεχίζει να υλοποιεί το έργο του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ. όσον αφορά στην πιστοποίηση, τη χορήγηση ισοτιμιών και την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων των κατηγοριών.

Ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π


Σχόλια συντάκτη : Έχει αρκετές δράσεις που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους ιδιώτες ηλεκτρο- λόγους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου