102. ΠΡΙΖΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ)

Φίλος αναγνώστης αναρωτήθηκε αν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 περιλαμβάνει και τις πρίζες που βρίσκονται εκτεθειμένες στους μόλους των σκαφών.
Εμείς βρήκαμε ότι στην παράγραφο 709.5 "Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού" και πιο συγκεκριμένα στην υποπαραγραφο 709.53 "Όργανα προστασίας και ελέγχου" αναγράφονται τα παρακάτω:

709.530.1 Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µέσα σε κατάλληλα περιβλήµατα και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τις θέσεις των σκαφών που πρόκειται να τροφοδοτηθούν.
Σηµείωση : Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής µπορούν να είναι
τοποθετηµένοι είτε στους πίνακες διανοµής που περιλαµβάνουν και τα όργανα προστασίας και ελέγχου, είτε χωριστά από αυτούς.
709.530.2 Τα περιβλήµατα των πινάκων διανοµής και των ρευµατοδοτών πρέπει να εξασφαλίζουν ένα βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 44. Επίσης τα περιβλήµατα πρέπει να αντέχουν στη διάβρωση και να παρέχουν µηχανική προστασία.

Σηµείωση : Αν εφαρµόζονται οι χαρακτηρισµοί εξωτερικών επιδράσεων AD 5 (πίδακες νερού) ή AD 6 (κύματα) , o βαθµός προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον IPX5 ή IPX6.

709.530.3
Από κάθε ρευµατοδότη πρέπει να τροφοδοτείται ένα µόνο σκάφος αναψυχής.
Οι ρευµατοδότες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2.
Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση σκαφών αναψυχής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :

Για µονοφασική τροφοδότηση :
- Ονοµαστική τάση: 200-250V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 16A ή 32Α
- Θέση οδηγού τοποθέτησης:6h
- Αριθµός πόλων: 2 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Για τριφασική τροφοδότηση µε ουδέτερο :
- Ονοµαστική τάση: 346-415V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 32A ή 63A
- Θέση οδηγού τοποθέτησης : 6 h
- Αριθµός πόλων: 4 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Για τριφασική τροφοδότηση χωρίς ουδέτερο :
- Ονοµαστική τάση : 200-250V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 32Α
- Θέση οδηγού τοποθέτησης : 9 h
- Αριθµός πόλων: 3 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Σηµείωση : Οι θέσεις του οδηγού τοποθέτησης ορίζονται σύµφωνα µε τις θέσεις ωροδείκτη :

6 h κατακόρυφα προς τα κάτω
9 h oριζόντια προς τα αριστερά

709.530.4 Σε ένα περίβληµα µπορούν να τοποθετηθούν το πολύ 6 (έξι) ρευµατοδότες τροφοδότησης σκαφών αναψυχής.

Σχόλιο συντάκτη : Δείτε εδώ ένα άρθρο από το κ. Μάνο Κουμιώτη για τη "Διάβρωση και την ηλεκτρόλυση" στα μικρά σκάφη αναψυχής όταν τροφοδοτούνται από τη μαρίνα και τον τρόπο με τον οποίο λύνεται αυτό το πρόβλημα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου