239. ΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ , ΜΕΡΟΣ Α'

Στην παράγραφο 413.1.3 του προτύπου ΕΛΟT HD 384 (Τμήμα 413 Προστασία από άμεση επαφή) ορίζεται η ουδετερογείωση (ουδετέρωση) ως εξής : Όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να συνδέονται, µέσω αγωγών προστασίας, προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης.  Αυτός πρέπει να συνδέεται προς το γειωµένο αγωγό του συστήµατος τροφοδότησης, ο οποίος πρέπει να είναι συνδεδεµένος προς τη γη στον - ή κοντά στον - υποσταθµό (µετασχηµατιστή), ή στο σταθµό παραγωγής (γεννήτρια), που τροφοδοτεί το σύστηµα. Γενικά γειωµένος αγωγός του συστήµατος τροφοδότησης είναι ο ουδέτερος. Αν ο ουδέτερος κόµβος δεν είναι διαθέσιµος ή δεν είναι προσιτός, πρέπει να γειωθεί ένας αγωγός φάσης. Σε καµιά περίπτωση αγωγός φάσης, έστω και γειωµένος, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αγωγός PEN.  Σηµειώσεις:
1 - Όταν γειωµένος αγωγός του συστήµατος τροφοδότησης είναι ο ουδέτερος, το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ονοµάζεται και ουδετέρωση.
2 - Αν υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσµατικής γείωσης και σε άλλα σηµεία, συνιστάται να γειώνονται οι αγωγοί προστασίας όπου αυτό είναι δυνατόν. Η πολλαπλή γείωση σε σηµεία κατανεµηµένα όσο είναι δυνατόν πιο οµοιόµορφα, αποσκοπεί στη διατήρηση του δυναµικού του αγωγού προστασίας, σε περίπτωση σφάλµατος, όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το δυναµικό της γης. Σε µεγάλα πολυώροφα κτίρια, στα οποία δεν είναι δυνατή, για πρακτικούς λόγους, η πολλαπλή γείωση των αγωγών προστασίας όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ενδείκνυται για τον ίδιο σκοπό, η ισοδυναµική σύνδεση του αγωγού προστασίας προς τα ξένα αγώγιµα στοιχεία.
3 - Για τον ίδιο σκοπό της διατήρησης του δυναµικού των αγωγών προστασίας, σε περίπτωση σφάλµατος, όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το δυναµικό της γης, συνιστάται να γειώνονται οι αγωγοί αυτοί στο σηµείο εισόδου τους σε ένα κτίριο.

Σχόλιο συντάκτη: Αν διαβάσουμε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο, θα δούμε ότι στο πρότυπο αποφεύγεται επιμελώς να δηλωθεί ο πρακτικός τρόπος γείωσης του ουδέτερου στην εγκατάσταση των κτιρίων (π.χ. με ράβδο γείωσης , πλάκα γείωσης , ταινία γείωσης , τύπος Ε κ.τ.λ). Αυτό βέβαια δίνει αρκετή ελευθερία κινήσεων στους εγκαταστάτες. Ωστόσο, όπως μας επισήμανε φίλος ηλεκτρολόγος,  επιπλέον στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν δηλώνονται οι ελάχιστες διαστάσεις των τεχνητών ηλεκτροδίων γείωσης  Αυτό βέβαια εμπεριέχει τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια ακατάλληλου μεγέθους. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι  στα άρθρα 19 και 27 των ΚΕΗΕ υπήρχαν σαφείς οδηγίες ως προς τις ελάχιστες διαστάσεις των τεχνητών ηλεκτροδίων γείωσης (π.χ. γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 1 ίντσας για μήκος 2,5 μέτρα). Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι το διάβασμα του άρθρου 19 των ΚΕΗΕ  πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή αφού κάποιες από τις υποδείξεις του είναι πλέον απαγορευτικές για την Ελλάδα (π.χ. χρήση δικτύου ύδρευσης ως τεχνητό ηλεκτρόδιο γείωσης κτιρίου).
Θα θέλαμε τη γνώμη σας για το θέμα αυτό. Η διαχειριστική ομάδα .


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου