313. ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με αφορμή το απόκομμα του περιοδικού Computer για όλους (τεύχος Μαρτίου 2013) - στήλη αλληλογραφίας που μας στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις αποζημιώσεις των καταναλωτών από ζημιές στην Ε.Η.Ε που οφείλονται στο ΔΕΔΔΗΕ (παλιά ΔΕΗ) έχουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν στη σελίδα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (www.rae.gr) δύο έγγραφα που δείχνουν ότι το θέμα αυτό απασχόλησε τη ΔΕΗ αρκετά στο πρόσφατο παρελθόν.
Αναπαράγουμε μέρος των εγγράφων εδώ :

Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματικού ποσού
H ΔΕΗ θα χορηγεί χρηματικό ποσό στους καταναλωτές , στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές τους εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης ( ΧΤ ) , εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις , οι οποίες επισημαίνεται ότι έχουν συνταχθεί σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τελούν υπό την έγκρισή της:
α) Ο καταναλωτής ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τη ΔΕΗ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των τεσσάρων (4) επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν .
β) Η ΔΕΗ δεν διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Διανομής ΧΤ (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Η ΔΕΗ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματ ος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
δ ) Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες , εφόσον του ζητηθούν , τις συσκευές ή τον εξοπλισμό , που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ , προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
ε ) Ο καταναλωτής θέσει στη διάθεση της ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί , παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία: - Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση , λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής ΧΤ, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και - Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού , με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
στ ) Ο καταναλωτής υπογράψει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η επελθούσα ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε., θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από τη ΔΕ Η Α.Ε. προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.
Τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου